TIẾNG TRUNG TRẺ EM: BÀI 3. ĐÂY LÀ GÌ ?

Đăng vào lúc 15/09/2021

 

3课: 这是什么?ĐÂY LÀ GÌ ?

 

1 句子

(1)这是什么?                      Zhè shì shénme?                     Đây là gì ?

(2)这是书。                          Zhè shì shū.                            Đây là Sách.

(3)不对,这是莎莉。           Bú duì, zhè shì shā lì.              Không đúng,đây là Sally          

2)视频课文:

 

老师

Lǎoshī

这是什么?

Zhè shì shénme?

Đây là gì?

敏宇

Mǐn yǔ

这是书。

Zhè shì shū..

Đây là sách.

老师

Lǎoshī

这是什么?

Zhè shì shénme?

Đây là gì ?

皮特

Pítè

这是桌子。

Zhè shì zhuōzi.

Đây là cái bàn.

老师

Lǎoshī

这是什么?

Zhè shì shénme?

Đây là gì?

莎莉

Shā lì

这是包。

Zhè shì bāo.

Đây là cái túi (cặp).

皮特

Pítè

敏宇,这是什么?

Mǐn yǔ, zhè shì shénme?

Minwoo, đây là gì?

敏宇

Mǐn yǔ

这是蜡笔。

Zhè shì làbǐ.

Đây là bút sáp mầu.

敏宇

Mǐn yǔ

莎莉,这是什么?

Shā lì, zhè shì shénme?

Sally, đây là gì?

莎莉

Shā lì

这是铅笔。

Zhè shì qiānbǐ.

Đây là bút chì.

皮特

Pítè

老师,这是什么?

Lǎoshī, zhè shì shénme?

Thưa cô, đây là gì?

老师

Lǎoshī

这是椅子。

Zhè shì yǐzi.

Đây là cái ghế.

皮特

Pítè

不对,这是莎莉。

 Bú duì, zhè shì shā lì.

Không phải, đây là Sally.

大家

Dàjiā

哈哈

Hā hā

Ha ha (cười)

 

3)词语

shū   sách                                   桌子zhuōzi   bàn                         bāo   cặp, túi                  

蜡笔làbǐ   bút sáp mầu                   铅笔qiānbǐ   bút chì                     椅子yǐzi   ghế

* 专有名词

1

凯丽

Kǎi lì

Kelly

2

皮特

Pítè

Peter

3

莎莉

Shā lì

Sally

4

敏宇

Mǐn yǔ

Min-woo

 

Đối tác
Hotline: 0365.049.138
Nhắn tin Facebook Zalo: 0365.049.138