TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN 8 NĂM DU HỌC

Đăng vào lúc 13/10/2022

 

HÀNH TRÌNH VÔ CÙNG DÀI GIAN NAN

NHƯNG ĐÃ CÓ THÀNH QUẢ

Kiến thức học được là rất rất nhiều, mặc dù bản thân phải dùng tiếng Trung từ con số 0 khi đặt chân đến đất nước còn quá xa lạ Trung Quốc.

Thầy Trần Nho Quyết, dưới đây là thành tích nghiên cứu khoa học của thầy, có thể so lên còn thua kém nhiều nhà nghiên cứu khác nhưng so với bản thân thì thầy đã vượt  qua năng lực của chính mình rồi.

I- Giai đoạn nghiên cứu thạc sĩ (2013 đến 2016):

[1] TRAN NHO QUYET. VISUAL BASIC 在多媒体课件开发中技术研究,中文核心期刊《现代教师教学研究杂志》,2015, 6(12): 83 ~ 88。

[2] 陈广胜,TRAN NHO QUYET. 倒计时在课件制作中技术应用,中文核心期刊《现代教师教学研究杂志》,2015, 6(12): 74 ~79。

[3] 陈儒决. 多媒体在外国汉语教学课件开发思想中技术运用,课程教育研究《学法教法研究杂志》,2016,2: 28 ~ 29。

[4] 陈广胜,TRAN NHO QUYET. VISIBLE 在动画片课件制作思想中技术应用,课程教育研究《学法教法研究杂志》,2016,14:42 ~45。

[5] 陈广胜,TRAN NHO QUYET. 浅谈从寓教于乐教学思想到寓教于乐课件制作思想,中文核心期刊《现代教师教学研究杂志》,2016,2 (4): 14 ~ 16。

[6] Tran Nho Cuong, 陈儒决. 程序语言在“寓教于乐”课件设计中的研究,课程教育研究《学法教法研究杂志》,2016,17: 66 ~ 67。

[7] TRAN NHO CUONG, 陈儒决. 程序语言在“秘密数字”课件制作中的研究,中文科技期刊数据库全文版《教育科学杂志》,2016, 1(7): 286~287。

[8] GUANGSHENG CHEN , NHO QUYET TRAN , NHO CUONG TRAN , THI THANH HIEN NGUYEN, QUOC DUNG DUONG . A Study on Designing and Researching Multimedia Courseware in the Chinese school video dictionary, 2016年第五届计算机应用和电机工程,国际会议录用。 文章将被 EI 和 ISTP 检索的法国 Atlantis 出版社出版, 2016, 2(8): 642 ~ 647。

II- Giai đoạn nghiên cứu tiến sĩ (2018 đến nay):

1) Thi Thanh Hien Nguyen, Nho Quyet Tran, Thi Minh Nguyet Nguyen, Hien Mai Trinh, Xuan Phuong Le and Trong Kien Nguyen, (2022). Evaluation of Weathering Performance of Rosin-Copper Based Treated Wood. JRM, DOI: 10.32604/jrm.2022.019634. (SCI期刊)。

2) Guang Ji Tong, Tran Nho Quyet, NguyenThi Thanh Hien, (2022). EFFECTS OF COMBINING THE O2O MODEL, REGIONAL PRODUCTS AND EDUCATIONAL EXPERIENCE ON THE DEVELOPMENT OF VIETNAM’S RURAL E-COMMERCE. JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 1; Economic & Policies. (越南林业大学英语期刊)。

3) Tran Nho Quyet, Guang Ji Tong, Nguyen Thi Thanh Hien, Tran Nho Cuong, (2021). KEY FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL E-COMMERCE IN VIETNAM BASED ON THE O2O MODEL. JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 12; Economic & Policies. (越南林业大学英语期刊)。

4) Xuan Phuc Tran, Nho Quyet Tran, (2022). FACTORS AFFECTING THE ATTITUDES OF VIETNAMESE RURAL YOUTH (BUYERS) ON E-COMMERCE PLATFORMS - AN EMPIRICAL STUDY IN RURAL AREAS OF HANOI. JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 13; Economic & Policies.(越南林业大学英语期刊)。

5) Dinh Tran Viet Hoang, Tran Nho Quyet, Nguyen Thi Thanh Hien, (2022). FACTORS AFFECTING PEOPLE'S HOUSE HOLD SOLID WASTE SEGREGATION BEHAVIOR - AI WATERSHED SEGMENTATION SOLUTION. JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 2; Economic & Policies. (越南林业大学越南语期刊)。

6) Tran Nho Quyet, Guang Ji Tong, Nguyen Thi Thanh Hien,(2022). COMMERCIAL ADVANTAGES EXPORTING VIETNAM COFFEE TO EU. JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 2; Economic & Policies.(越南林业大学越南语期刊)。

7) NhoQuyet Tran, NhoCuong Tran, (2019);Developing E-commerce for Vietnamese Rural Based on "Foundation for Rural Experience" and "Electric Trade Model 020”——Research Design Model "Studying Rural Experience". Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 268. (国际会议期刊)。

8) Thi Huong Nguyen, Hong Shu Wang, Nho Quyet Tran, (2021) ;Evaluating the Effects of “One Belt, One Road” Initiative on Vietnam's Agricultural Export to China. Science Journal of Business and Management. 9(2): 62-66. (国际期刊)

9) Tran Quang Yen, Tran Nho Quyet, (2020). RURAL E-commerce DEVELOPMENT FROM “O2O MODEL” FOR REGIONAL SPECIALISTS - CHINA'S “LAST KILOMET” MODEL AND DEVELOPMENT IN VIETNAM. KNOWLEDGE WORKSHOP. DIGITAL ECONOMY: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES. ISBN: 987-604-76-2270-2. (PP:577-588) (越南全国数字经济科学-越南语版)。

10) Trần Nho Quyết, Tong Guang Ji , Trần Quang Yên, Nguyễn Thị Thanh Hiền. Factors affecting online shopping intention of Vietnamese rural youth. Journal of Econnomics &Development, ISSN: 1859-0012, 6-2022 (300) (越南语版, 越南最好的经济期刊)。

11) Nho Quyet Tran, TongGuang Ji, Nguyen Hoang Tien. The Relationship Between Online Service Quality With Customer Satisfaction And Loyalty In E-Commerce Transactions With Local Agricultural Specialties. Journal of Positive School Psychology.  http://journalppw.com. 2022, Vol. 6, No. 8, 9232-9257. (Scopus Q1).

12) NhoQuyetTran*, TongGuangJi, Nguyen Hoang Tien. A comprehensive study on online purchase behavior of agricultural products of Vietnamese consumers through O2O E-commerce - Big Data Technology in O2O E-Commerce logistics business management. NeuroQuantology, August 2022, Volume 20, Issue 10, Page 1750-1783. (Scopus Q3).

13) Nho Quyet Tran, Nguyen Hoang Tien, Dang Thi Phuong Chi. Analysis of the brand management strategy of Vinhomes real estate group. International Journal of  Multidisciplinary Research and Growth Evaluation. ISSN (online): 2582-7138. Volume: 03.Issue: 04.July-August 2022. P410-419.

14) Nho Quyet Tran,Guang Ji Tong, Nguyen Hoang Tien, Quang Yen Tran, Thi Thanh Hien Nguyen. Des solutions pour promouvoir les services e-logistiques dans les régions industrielles du Vietnam – le cas de la province de Binh Duong. EUROQUANTOLOGY, AUGUST 2022 , VOLUME 20, ISSUE 10, PAGE 5593-5602. (Scopus Q3).

15) Tran Quang Yen, Nho Quyet Tran, TongGuang Ji, Nguyen Hoang Tien. Avantages commerciaux des exportations de café du Vietnam vers l'UE. NeuroQuantology, August 2022, Volume 20,Issue 10, Page 5689-5708. (Scopus Q3).

 

*** Thành quả hoàn thành đầy đủ điều kiện tốt nghiệp Tiến Sĩ và được cấp giấy chứng nhận, chỉ chờ hết dịch bảo vệ  cấp văn bằng:

Đối tác
Hotline: 0365.049.138
Nhắn tin Facebook Zalo: 0365.049.138